Menu

Av. Ekrem Yarar, Kütahya doğumlu olup Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriş yapmış ve 2012 yılında üniversiteden mezun olmuştur. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Avukat Ekrem Yarar, Hâkimlik Savcılık sınavlarında başarılı olarak kendini maddi hukuk yönünden de geliştirmiştir. Ekrem Bey, stajyer Avukatlık süresince ve Avukatlık ruhsatını aldıktan sonraki süreçte, İstanbul’daki farklı alanlarda faaliyet gösteren Hukuk Bürolarında çalışmış, bu bağlamda özel olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanında da kendini geliştirmiş, maddi bilgisini uygulamaya aktarmıştır. Av. Ekrem Bey, halen Ata Patent A.Ş.'de meslek hayatına devam etmektedir. Askerlik hizmetini Ankara’da tamamlamıştır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Av. Ekrem Bey, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında Telif Hakları bakımından eser sahibinin haklarını koruyan işlemlerle, örneğin davaların ikamesi ya da tespit hükümlerinin elde edilmesi ile ilgilenirken; Sınai Mülkiyet Hakları bakımından ise Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler gibi hususlarla ilgilenmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku, sermayeye dönüştürülebilir bir fikrin hukuken korunması amacına hizmet ettiğinden, fikrin ortaya konulması hayati bir öneme sahip olduğu gibi bu fikrin ve emeğin korunması ve devamlılığı hususları da en az o kadar önemlidir. Telif Hakları ve Sınai haklar, emeğin sunuluşunda kendiliğinden korunulabilirlik bakımından ayrılmaktadır. Emeğin sunuluşunun kendiliğinden koruma sağladığı durumlarda sunuşun etkililiği ve tespiti hayati iken, bildirim ya da tescil gereken hallerde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve devamlılığı da aynı şekilde önemlidir.

Av. Ekrem Bey, bu bağlamda telif hakları bakımından sahibinin haklarını ve bu haklara bağlı diğer hakların korunmasını sağlar şekilde danışmanlık ve vekillik hizmeti vermek iken, daha teknik nitelikte olan sınai haklar bakımından ise tescil sürecinin başlatılması, yürütülmesi, belirli zamanlarda kontrol edilmesi ile yenileme işlemlerinin yerine getirilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Tüm bu işlemler yerine getirilirken iyiniyetli ve kısa bir süreç sonucunda sona eren ihlallerle karşılaşılabilirken, kötüniyetli ihlallerle de karşılaşılacaktır. Talepler üzerinde herhangi bir inceleme imkânı olmaması ve bu süreçlerin acele iş kapsamında olmasından dolayı adli makamların yanıltılması da çok kolaydır. Örnek olarak tescilli bir markanın dahi suç duyurusuna konu yapılması ve arama el koyma kararı ile ürünlere el konulması mümkündür.

Dolayısıyla Av. Ekrem Bey, önleyici bir şekilde Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki işlemleri yerine getirdiği gibi, ihlallerden sonraki süreçte de bastırıcı nitelikte işlemlerle, örnek olarak davaların ikamesi ve yürütülmesi, suç duyurularında bulunulması; bu bağlamda soruşturmanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığının takibi, emniyet nezdinde takip, hak kayıplarının önlenmesi adına tedbir kararı alma, olay yerine gidilmesi ve taklit ürünlerin güvenlik güçleri marifetiyle tespiti, arama el koyma kararında yer alan yetkiye dayanarak ürünlerin toplatılması, yed-i emin olarak işyeri sahibine teslimi yahut sadece numune alınması gibi işlemlerde bizzat bulunarak mağduriyetin önlenmesi adına faaliyette bulunmaktadır.